Rejetracja żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek powinien zawierać :

1)    w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2)    numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3)    oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4)    w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5)    oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

6)    w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL.

Przed dokonaniem wpisu wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wizytacji lokalu w którym prowadzona będzie opieka w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

Wpis do rejestru podlega opłacie. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały.

Wysokość ta nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Więcej szczegółów na stronie pojedynczego punktu kontaktowego e-PK

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.