Zasady prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych

Żłobek i klub dziecięcy działa na podstawie statutu.

Statut taki ustala  podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy. W statucie powinny się znaleźć takie dane jak:

1)    nazwa i miejsce jego prowadzenia żłobka lub klubu;

2)    cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

3)    warunki przyjmowania dzieci;

4)    zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

Z kolei organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora żłobka lub osobę kierującą pracą klubu dziecięcego.

Za realizację regulaminu odpowiada dyrektor żłobka lub osoba kierująca pracą klubu dziecięcego.

W w/w regulaminie  ustala się m.in. godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego biorąc pod uwagę opinie rodziców.

 

W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

W klubie dziecięcym zaś wspomniana opiekę nad dzieckiem powinna odbywać się w wymiarze do 5 godzin dziennie względem każdego dziecka.

W żłobku należy zapewnić  wyżywienie przebywającym w nim dzieciom. Ten wymóg w odniesieniu do klubu jest fakultatywny. Niemniej tylko w klubie dziecięcym rodzice dzieci do niego uczęszczających mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w klubie.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.