Wpisanie od rejestru instytucji szkoleniowych

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonym przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

W efekcie firma szkoleniowa może prowadzić bezpłatne szkolenie adresowane do bezrobotnych i poszukujących pracę. Jej finansowanie bowiem będzie pochodzić ze źródeł publicznych ( fundusz pracy, PFRON, środki UE). Gwarantuje jej to art.20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Warunkiem jest jednak uprzedni wpis na listę firm szkoleniowych prowadzona w urzędzie pracy szczebla wojewódzkiego.

Aby uzyskać taki wpis konieczne jest złożenie wniosku wraz z informacją o:

1)    tematyce prowadzonych szkoleń;

2)    kadrze prowadzącej szkolenia;

3)    bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;

4)    metodach oceny jakości szkoleń;

5)    liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami w okresie ostatniego roku;

6)    udzielonej nieodpłatnie pomocy uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

Wzór wniosku został zamieszczony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny.

Więcej na stronie elektronicznego punktu kontaktowego e-PK.

Wojewódzki urząd pracy zawiadamia pisemnie instytucję szkoleniową o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych oraz przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw pracy.

 

Uwaga ! Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru jest zobowiązana poinformować, w postaci papierowej lub elektronicznej, właściwy wojewódzki urząd pracy o:

- zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii - w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności;

- kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, aktualizując do dnia 31 stycznia dane na wniosku o wpis do rejestru.

 

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.