Opłaty za korzystanie ze środowiska

Rodzaje opłat

Jeśli korzystasz ze środowiska, to musisz za to zapłacić. Opłata obejmuje:

1)    wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2)    wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3)    pobieranie wód;

4)    składowanie odpadów.

O tym, jak obliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska, przeczytasz w opisie Złóż informację o korzystaniu ze środowiska.

Jeśli przekroczysz lub naruszysz warunki korzystania ze środowiska (warunki ustala wojewódzki inspektor ochrony środowiska w formie decyzji), to zapłacisz administracyjną karę pieniężną. Może tak być, jeśli:

  • wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza,
  • wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi,
  • pobierasz wodę,
  • składujesz odpady,
  • magazynujesz odpady,
  • emitujesz hałas do środowiska.

W rezultacie, jeśli przekroczysz lub naruszysz warunki, zapłacisz nie tylko opłatę, ale także administracyjną karę pieniężną.

Jeśli korzystasz ze środowiska bez wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, to poniesiesz podwyższoną opłatę za to korzystanie.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska znajdziesz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.  Stawki te jednak z 1 stycznia każdego roku są podwyższane w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Stawki po waloryzacji i wymagane w poszczególnych  latach  są ogłaszane w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W 2017 roku obowiązują stawki wymienione w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

Inne opłaty dotyczące środowiska

Podwyższenie opłaty wynosi 500% opłaty podstawowej, jeśli bez pozwolenia:

  • wprowadzasz do powietrza gazy lub pyły lub
  • pobierasz wodę albo
  • wprowadzasz ścieki do wód lub do ziemi.

Administracyjną karę pieniężną ustala z kolei w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska na podstawie wyników kontroli, a w szczególności zrobionych w jej trakcie pomiarów lub pomiarów twoich jako korzystającego ze środowiska. Kiedy inspektor stwierdzi przekroczenie lub naruszenie, to wydaje decyzję ustalającą wymiar kary biegnącej obowiązującej do czasu aż stwierdzi się zmianę wielkości przekroczenia lub naruszenia. Następnie za okres do momentu aż przestaniesz przekraczać lub naruszać warunki korzystania albo za okres do dnia 31 grudnia każdego roku - jeżeli do tego dnia nie zakończy się przekraczanie lub naruszanie - WIOŚ naliczy ci ostateczną karę pieniężną.

Za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, a także za pobór wód dostaniesz karę w wysokości 10-krotnej wielkości jednostkowej stawki opłat. Stawki te zostały wymienione w art. 310 ustawy o ochronie środowiska  lub  w przepisach wykonawczych (m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi).

Ewidencje

Jeśli korzystasz ze środowiska, to musisz prowadzić i aktualizować co roku ewidencję zawierającą informacje o:

1) ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej;
2) ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;
3) wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzasz ścieki (dotyczy wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, które pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów);
4)   wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

Zasady prowadzenia ewidencji odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.

Dzięki zapisom w ewidencji możesz prawidłowo ustalić dane potrzebne do przygotowania informacji o opłatach środowiskowych.

Uwaga! Jeśli korzystasz ze środowiska i masz zwolnienie z obowiązku przedstawienia wykazów i informacji, to nadal musisz prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję.

Jeśli posiadasz lub używasz instalacje i urządzenia emitujące do powietrza zanieczyszczenia w postaci gazów lub pyłów, to obok wykazów i informacji musisz składać corocznie (do końca lutego następnego roku) raporty do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport wprowadzisz do krajowej bazy przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl. Najpierw musisz zarejestrować w bazie swoją działalność, a następnie zalogować się do niej za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

Na podstawie danych z raportu nalicza się opłaty za korzystanie ze środowiska.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.