Opłaty za korzystanie ze środowiska

Rodzaje opłat

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

1)    wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2)    wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3)    pobór wód;

4)    składowanie odpadów.

Z kolei administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie określonym jak powyżej, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu do środowiska. W rezultacie w takim przypadku podmiot korzystający ze środowiska ponosi, oprócz wspomnianej opłaty, także administracyjną karę pieniężną.

Natomiast ten podmiot, który korzysta ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska.

Obliczanie i uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Wysokość należnej opłaty środowiskowej samodzielnie oblicza przedsiębiorca korzystający ze środowiska i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Ww. opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do dnia 31 marca następnego roku. Dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat przedkłada się marszałkowi województwa w formie informacji. Wzory informacji dotyczące emisji gazów, poboru wody, zrzutu ścieków czy też składowania odpadów zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Cały przebieg usługi składania informacji o korzystaniu ze środowiska znajdziesz tutaj.

Nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska, jeżeli ich łączna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

Natomiast gdy wysokość opłat za każdy rodzaj korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, gdzie te opłaty się oblicza.

W przypadku przedsiębiorca był zobowiązany i nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, opłatę tą wymierza marszałek województwa w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska zostały opublikowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.  Niemniej  stawki te z dniem 1 stycznia każdego roku podlegają podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Stawki po waloryzacji i wymagane w poszczególnych  latach  są ogłaszane, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Te obowiązujące w roku 2015 zostały opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 ( Monitor Polski z 2014r. poz.790). Zaś te, które obowiązują w 2016r. zostały zamieszczone w cyt. powyżej Rozporządzeniu. Stawki te w stosunku do roku 2015r. nie uległy zmianie. Z kolei w 2017r. będą obowiązywać stawki wymienione w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017.

Inne opłaty dotyczące środowiska

Podwyższenie opłaty z tytułu  wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów lub poboru wód albo wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi bez pozwolenia  wynosi  500%  opłaty podstawowej.

Natomiast administracyjna kara pieniężna wymierzana w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jest ustalana na podstawie wyników kontroli, a w szczególności dokonanych w ich trakcie pomiarów lub pomiarów prowadzonych przez podmiot korzystający ze środowiska, obowiązany do dokonania takich pomiarów. Po stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia, w/w organ ochrony środowiska wydaje decyzję ustalającą wymiar kary biegnącej obowiązującej do czasu stwierdzenia zmiany wielkości przekroczenia lub naruszenia. Następnie za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia albo za okres do dnia 31 grudnia każdego roku - jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte WIOŚ nalicza ostateczną karę pieniężną.

Za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za pobór wód  karę wymierza się w wysokości 10-krotnej wielkości jednostkowej stawki opłat. Stawki te zaś zostały wymienione w art.310 ustawy o ochronie środowiska  lub  w przepisach wykonawczych (m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi).

Ewidencje

Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co roku, ewidencję zawierającą odpowiednio:
1)    informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej;
2)    informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;
3)    informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki ( dotyczy wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów;
4)    informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

Zasady prowadzenia ewidencji odpadów określają przepisy ustawy o odpadach.

Zapisy w ewidencji pozwalają na prawidłowe ustalenie danych potrzebnych do sporządzenia informacji o opłatach środowiskowych.

Uwaga ! Podmioty korzystające ze środowiska zwolnione z obowiązku przedkładania wykazów i informacji, w dalszym ciągu mają obowiązek prowadzenia aktualizowanej co roku ewidencji

Z kolei podmioty, które posiadają lub używają instalacje i urządzenia emitujące do powietrza zanieczyszczenia w postaci gazów lub pyłów, obok wykazów i informacji mają obowiązek składania corocznych (do końca lutego następnego roku) raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://www.krajowabaza.kobize.pl, w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym po zarejestrowaniu podmiotu korzystającego ze środowiska w Krajowej bazie i po zalogowaniu się do Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu. Dane z raportu stanowią podstawe naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.