Wykaz i tryb dokonywania zgłoszeń instalacji i urządzeń

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca jednak negatywnie oddziaływać na środowisko (np. w drodze przekroczenia standardów emisji), podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Wymóg ten obejmuje:

- w dziedzinie ścieków – instalacje wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi i wymagające użycia oczyszczalni  ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód;

- w zakresie urządzeń  wytwarzających pole elektromagnetyczne

   1)   stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;

   2)   instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowego wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz;

- odnośnie instalacji odpowiedzialnych za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - wszystkie urządzenia wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia  z wyjątkiem:

 1. instalacji energetycznych - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW;
 2. instalacji innych niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;
 3. instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - o wydajności do 30 Mg na godzinę;
 4. instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości do 50 Mg;
 5. instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 6. instalacji stosowanych w gastronomii - przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;
 7. instalacji do oczyszczania ścieków;
 8. zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej;
 9. dygestoriów - wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;
 10. garaży;
 11. instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

     a)  gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej,

      b)  żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:

1)     oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2)     adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3)     rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

4)     czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

5)     wielkość i rodzaj emisji;

6)     opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

7)     informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

W przypadku instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne zgłoszenia dokonuje się na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.