Zasady postępowania z produktami uciążliwymi dla środowiska

Przy wytwarzaniu produktu, bez uszczerbku dla jego walorów użytkowych i bezpieczeństwa użytkownika, należy ograniczać:

1)    zużycie substancji i energii;

2)    wykorzystywanie substancji i rozwiązań technicznych mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania produktu oraz po jego zużyciu;

3)    wykorzystywanie substancji i rozwiązań technicznych utrudniających:

a)  naprawę produktu,

b)  demontaż produktu w celu oddzielenia zużytych elementów wymagających szczególnego postępowania na podstawie przepisów ustawy o odpadach,

c)  użycie części produktu w innym produkcie lub ich wykorzystanie do innych celów użytkowych po zużyciu produktu.

Stosując się do w/w reguł produkujący lub wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  żarówki  i oprawy oświetleniowe jest odpowiedzialny za to, aby w w/w towarach,  zwłaszcza przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych, nie byty wykorzystywane:

1)    ołów;

2)    rtęć;

3)    kadm;

4)    sześciowartościowy chrom;

5)    polibromowane bifenyle oznaczone symbolem "PBB";

6)    polibromowane etery difenylowe oznaczone symbolem "PBDE".

 

Produkt wprowadzany do powinien być zaopatrzony w informację dotyczącą:

1)    zużycia paliw lub materiałów eksploatacyjnych;

2)    wielkości emisji związanej z użytkowaniem produktu;

3)    bezpiecznego dla środowiska użytkowania, demontażu, powtórnego wykorzystania lub unieszkodliwienia produktu.

Sprzedawca produktów powinien zapewnić, aby informacja, o której mowa wyżej, znajdowała się także w miejscach sprzedaży produktu.

 

Obowiązkiem zaopatrzenia w w/w informacje,  objęte są produkty będące nowymi pojazdami samochodowymi kategorii:

  1)  samochody osobowe i ciężarowe – kategoria M1 i N1 w rozumieniu przepisów o homologacji pojazdów samochodowych i przyczep,

  2)  pojazdy trójkołowych – kategoria L2e w rozumieniu przepisów o homologacji.

 

Zabrania się wprowadzania do obrotu produktów, które nie odpowiadają  w/w wymaganiom. Powyższe nie dotyczy produktów , które zostały wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu:

1)    zgodnie z prawem obowiązującym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji;

2)    zgodnie z prawem występującym w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.