Książka kontroli

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów.

Książka kontroli służy przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. Jest ona udostępniana, niezwłocznie w chwili rozpoczęcia czynności kontrolnych, organowi kontroli, który dokonuje w niej wpisów. Przedsiębiorca zaś jest obowiązany dokonywać w książce kontroli jedynie wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.

Książka kontroli może być prowadzona w dwóch formach: pisemna i elektroniczna. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, domniemywa się, że dane w niej zawarte znajdują potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę.

Niezależnie od formy, książka kontroli powinna zawierać dane dotyczące:

1)  organu prowadzącego kontrolę;

2)  upoważnienia;

3)  zakresu kontroli;

4)  daty wszczęcia i zakończenia kontroli;

5)  zaleceń pokontrolnych;

6)  uzasadnienia wszczęcia kontroli bez zawiadomienia;

7)  uzasadnienia wszczęcia czynności kontrolnych na podstawie legitymacji służbowej;

8)  uzasadnienia braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;

9)  uzasadnienia prowadzenia kontroli pod nieobecność kontrolowanego;

10)  uzasadnienia odstępstwa od zasady ochrony przedsiębiorcy przed prowadzeniem więcej niż jednej kontroli;

11)  uzasadnienia odstępstwa od czasu trwania kontroli;

12)  uzasadnienia przedłużenia czasu trwania kontroli;

13)  uzasadnienia czasu trwania przerwy w kontroli.

Ustawodawca nie przewidział wzoru książki kontroli.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.