Szczególne ewidencje w gospodarce odpadami

  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wprowadzający do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny  jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje dotyczące ilości i masy wprowadzonego sprzętu. Powyższe pozwala mu na sporządzenie półrocznych sprawozdań  kierowanych w tym względzie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ewidencja ta służy również  obliczeniu osiągniętych poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, do czego zobowiązany jest wprowadzający w/w sprzęt do obrotu. Przepisy prawa nie określają wzoru w/w ewidencji ani też jej treści.

  • Baterie i akumulatory

Wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej podawanie informacji o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów. Zapisy tej ewidencji są pomocne przy sporządzaniu dla marszałka województwa sprawozdań dotyczących ilości wprowadzonych na rynek baterii i akumulatorów jak i określających  poziom  zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.  Ustawodawca nie narzucił wzoru i zawartości dla tego rodzaju ewidencji.

  • Smary i opony

Przedsiębiorca jest  zobowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje o masie w/w produktów (smary i opony)  wprowadzonych na rynek krajowy z podziałem na poszczególne ich rodzaje. W przypadku  umowy z organizacją odzysku ewidencje te prowadzi wspomniana organizacja.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.