Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego ma na celu dokonywanie i utrwalanie zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Wspomniany dokument zakłada się dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1)    budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2)    obiektów budowlanych:

a)  budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b)  gospodarczych związanych z produkcją rolną ;

3)    dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Książka powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu. Wzór książki określa załącznik do Rozporządzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

Wpisy do książki obejmują:

  1)  podstawowe dane identyfikujące obiekt:

a)  rodzaj obiektu i jego adres,

b)  właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko,

c)  protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia,

d)  pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania,

e)  zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu,

f)  wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia;

  2)  dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki;

  3)  plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła;

  4)  protokoły kontroli.

 

Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty typu opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.