Sporządzenie wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej – dla celów podatku dochodowego

1. Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w tym spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Zatem wykaz taki mają obowiązek sporządzić zarówno podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, a także prowadzący ewidencję przychodów (czyli podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym). Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  • liczbę porządkową,
  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

W praktyce wykaz ten powinien obejmować wszystkie rzeczy i wartości niematerialne (np. licencje) rozliczone w ramach działalności, a także środki trwałe, składniki wyposażenia, towary handlowe, materiały itp. Wykazu nie przekazujemy organom skarbowym, należy go jednak przechowywać i udostępnić w przypadku ewentualnej kontroli.

2. Zasadniczym celem sporządzenia wykazu składników majątku jest pomoc w ustaleniu dochodu, jeśli będziesz chciał sprzedać składniki majątku po likwidacji działalności gospodarczej.

Sprzedaż takich składników majątku nie spowoduje powstania przychodu, jeżeli do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło upłynęło 6 lat – licząc od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlikwidowano działalność prowadzoną samodzielnie (lub spółkę niebędącą osobą prawną). Reguluje to art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.