Sporządzenie wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej – dla celów podatku dochodowego

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w tym spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki, trzeba sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki (zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wykaz taki muszą więc sporządzić zarówno podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, jaki i ewidencję przychodów (czyli podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym).

Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  • liczbę porządkową,
  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na kupno składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na kupno składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych,
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

W praktyce wykaz ten powinien obejmować wszystkie rzeczy i wartości niematerialne (np. licencje) rozliczone w ramach działalności, a także środki trwałe, składniki wyposażenia, towary handlowe, materiały itp.

Wykazu nie przekazuje się instytucjom skarbowym. Trzeba go jednak przechowywać i udostępnić w przypadku ewentualnej kontroli.

Zasadniczym celem sporządzenia wykazu składników majątku jest pomoc w ustaleniu dochodu, w razie gdybyś chciał sprzedać te składniki po likwidacji działalności gospodarczej.

Sprzedaż takich składników majątku nie spowoduje powstania przychodu, jeżeli do dnia ich odpłatnego zbycia upłynie 6 lat – licząc od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlikwidowano działalność prowadzoną samodzielnie (lub spółkę niebędącą osobą prawną).


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.