Podział majątku spółki cywilnej

1. W czasie trwania spółki cywilnej, majątek wspólników wniesiony w postaci wkładów, ma charakter współwłasności łącznej. Konsekwencją niepodzielności majątku wspólnego jest jego nienaruszalność. Oznacza to, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku do momentu zniesienia współwłasności. Zatem podziału majątku można dokonać po likwidacji spółki cywilnej. Wspólnikom spółki cywilnej zwraca się w naturze rzeczy, które wnieśli do spółki do używania oraz wypłaca się w pieniądzu wartość wkładu (każdego ze wspólników) oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Natomiast nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.
Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem poniższych zasad: z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki cywilnej zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.

2.  Sposoby i tryby zniesienia współwłasności
Z chwilą rozwiązania spółki należy przede wszystkim spłacić jej długi. Dopiero następnie jest możliwe przedsięwzięcie czynności mających na celu wyjście ze współwłasności. Zgodnie z art. 875 § 1 kodeksu cywilnego, w związku z art. 210 kodeksu cywilnego, każdy z byłych wspólników spółki cywilnej może po jej rozwiązaniu żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną (umowę) na czas nie dłuższy niż pięć lat. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze pięć lat; przedłużenie można ponowić. Prawo przewiduje przy tym dwa tryby i trzy sposoby zniesienia współwłasności. Co do trybów to możemy wyróżnić tryb sądowy i pozasądowy. Byli wspólnicy mogą bowiem znieść współwłasność w drodze umownej albo też, w przypadku konfliktu, jak też odmiennych zdań co do podziału majątku, w sądzie rejonowym (wydziale gospodarczym) można założyć sprawę o podział majątku spółki. Zgodnie z art. 211 kodeksu cywilnego, w związku z art. 875 § 1 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać, aby zniesienie współwłasności nastąpiło przez:

  • podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości,
  • przyznanie rzeczy na własność jednemu z byłych wspólników z obowiązkiem spłaty pozostałych,
  • sprzedaż rzeczy w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.