Wyrejestrowanie odbiornika radiowo-telewizyjnego w związku z likwidacją działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który likwiduje działalność gospodarczą wyrejestrowuje posiadane odbiorniki radiowo-telewizyjne. Może tego dokonać zgłaszając  niezwłocznie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego o zaprzestaniu używania odbiorników, ewentualnie korzystając z formularza dostępnego na stronach internetowych Poczty Polskiej.

Wyrejestrowanie odbiorników radiowo-telewizyjnych osobiście na poczcie.

Wyrejestrowania dokonuje się na formularzu zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zgłoszenia zmiany danych zaznaczając, że dokonuje się Zmiany danych, a także zaznaczając pole 1.9. Zaprzestanie używania odbiorników – wyrejestrowanie odbiorników. Upoważniony pracownik operatora wyznaczonego potwierdza przyjęcie zgłoszenia datownikiem i swoim podpisem oraz wpisuje datę i godzinę złożenia zgłoszenia. Oryginał złożonego zgłoszenia, zostaje zwrócony użytkownikowi po opatrzeniu potwierdzeniem przyjęcia, a na poczcie zostaje jego kopia, która stanowi potwierdzenie złożenia zgłoszenia. w przypadku złożenia zawiadomienia osobiście w placówce pocztowej datą zgłoszenia zmiany danych jest dzień wydania zawiadomienia o zatwierdzeniu zmiany danych w placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Wyrejestrowanie odbiorników radiowo-telewizyjnych za pomocą formularza umieszczonego na stronach internetowych Poczty Polskiej.

Wyrejestrowania odbiorników radiowo-telewizyjnych można także dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych Poczty Polskiej – niezbędne jest podanie Numeru identyfikującego (Indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika).
Potwierdzenie złożenia wyrejestrowania odbiorników zostanie niezwłocznie wysłane przez operatora pocztowego na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Następnie, w terminie 4 dni roboczych od daty wypełnienia elektronicznego formularza operator wyznaczony wysyła – na wskazany przez użytkownika adres do korespondencji – sporządzone zgłoszenie, w celu złożenia podpisu, wraz z kopertą zwrotną. Zgłoszenie powinno być podpisane i odesłane w terminie 14 dni od dnia otrzymania. W przypadku nieodesłania zgłoszenia wyrejestrowanie odbiorników radiowo-telewizyjnych nie zostanie zatwierdzone. Operator wyznaczony przesyła użytkownikowi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania podpisanego wniosku, zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych przesyłką listową niebędącą rejestrowaną.

UWAGA
W przypadku nieotrzymania:

  • zgłoszenia w terminie 9 dni od daty podania, za pośrednictwem strony internetowej operatora wyznaczonego, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia lub
  • zawiadomienia o zatwierdzeniu przeprowadzonej aktualizacji danych, w terminie 14 dni od dnia odesłania operatorowi wyznaczonemu podpisanego zgłoszenia

użytkownik niezwłocznie zawiadamia, listownie lub na adres poczty elektronicznej wskazanej na stronie internetowej, operatora wyznaczonego.

Więcej informacji na temat procedury wyrejestrowania odbiorników radiowo-telewizyjnych (w tym wzór zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych oraz  wzór zawiadomienia o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych) znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.