Podział majątku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Po zakończeniu wszystkich spraw spółki, zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli można przystąpić do podziału środków pozostałych po likwidacji. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wypłaty środków można dokonać nie wcześniej niż przed upływem sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności. Pozostały majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi w tym zakresie inaczej.

Uwaga! Podział majątku może skutkować w niektórych przypadkach koniecznością zapłacenia podatku dochodowego od nadwyżki pomiędzy przychodem z podziału majątku likwidowanej spółki a kwotą poniesionych wydatków na objęcie lub nabycie jej udziałów (np. jeśli twój wkład był niższy niż to co otrzymałeś w wyniku podziału majątku).

Co do zasady cały majątek spółki powinien zostać spieniężony. Nie ma jednak przeszkód aby pozostawić część majątku w naturze i przekazać go w ten sposób wspólnikom po zakończeniu całego procesu likwidacji.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.