Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej

Z przepisów prawa handlowego wynika, że likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej i składają go walnemu zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Dokument ten powinien być sporządzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 15 dni od dnia otwarcia likwidacji. W bilansie tym wszystkie aktywa likwidowanej spółki uwzględnia się według ich wartości zbywczej.

 

W przypadku, gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać walnemu zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe (stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki akcyjnej).

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.