Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Z przepisów prawa handlowego wynika, że likwidator sporządza bilans otwarcia likwidacji oddziału i składa go zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia (art. 281 § 1 KSH). Bilans sporządza się w ciągu 15 dni od otwarcia likwidacji, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od tej daty. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Oznacza to konieczność sporządzenia na dzień otwarcia likwidacji oddziału samego bilansu. W praktyce suma aktywów i pasywów wykazana w tym bilansie będzie zgodna z sumą aktywów i pasywów wykazanych w bilansie wchodzącym w skład sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający dzień postawienia oddziału w stan likwidacji. Przyjmuje się bowiem, że wycena aktywów przeprowadzona w myśl prawa bilansowego według cen sprzedaży netto odpowiada wartości zbywczej, o której mowa w prawie handlowym.

 

W przypadku, gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe (art. 281 § 2 KSH).


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.