Agencja pracy tymczasowej

Jedną z funkcji  agencji zatrudnienia  może  być działanie w charakterze agencji pracy tymczasowej. Definicja takiej agencji oraz zasady jej prowadzenia zostały omówione w  ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Wynika z niej, że to agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony zaś współpracujący z nią zakład pracy przyjmuje jedynie role pracodawcy użytkownika wyznaczającego pracownikowi zadania i kontrolującego ich wykonanie.

  • Uzgodnienia z pracodawcą użytkownikiem

W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z  agencją na piśmie:

  1)  rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;

  2)  wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;

  3)  przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;

  4)  wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;

  5)  miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Jednocześnie przed zawarciem w/w umowy jej strony uzgadniają dodatkowo zakres, sposób i termin przekazywania informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, a także kwestie związane z pokrywaniem kosztów związanych z podróżą służbową pracownika tymczasowego oraz zakres obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli chodzi o tą ostatnia sferę to  stosownie do zapisów art.9 ust.2 i 2 a cyt. powyżej ustawy na pracodawcy użytkowniku ciąży wymóg dostarczenia pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Wspomniany pracodawca zapewnia też napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  a także ustala okoliczności i przyczyny ewentualnego wypadku przy pracy. W/w podmioty zobowiązane są uzgodnić  też tryb i czas korzystania przez pracownika tymczasowego z urlopu wypoczynkowego. Powyższe ma szczególne znaczenie gdy okres pracy tymczasowej wynosi min. 6 miesięcy, kiedy to udzielenie urlopu jest uprawnieniem pracownika.  

  • Umowa o pracę z pracownikiem tymczasowym

Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać strony umowy, datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. W warunkach powinny zostać opisane zagadnienia związane z wynagrodzeniem, rodzajem pracy, jej wymiarem (pełen etat, pół etatu) i miejscem  gdzie praca ma być wykonywana, przy czym umowa o pracę tymczasową może być nawiązana wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony.W umowie o pracę strony powinny przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron na następujących warunkach:

  1)  za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni;

  2)  za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie

Umowę o pracę winna być zawarta na piśmie.

  • Świadczenie  pracy tymczasowej

Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. W przypadku naruszenia w/w zasady równego traktowania pracownik może dochodzić od agencji odszkodowania, ta zaś ma prawo żądać zwrotu jego równowartości od zakładu pracy.

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Urlopu udziela się w terminach wcześniej uzgodnionych z agencją i pracodawcą użytkownikiem. W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

W trakcie wykonywania pracy tymczasowej pracownik powinien mieć zapewnione właściwe warunki bhp zaś czas jego pracy powinien być ewidencjonowany na zasadach stosowanych przez pracodawcę użytkownika.

Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana wydać pracownikowi tymczasowemu świadectwo pracy. W przypadku zatrudnienia objętego kolejnymi umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy świadectwo może dotyczyć łącznego okresu zatrudnienia w tej agencji.

Uwaga!!! W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy praca jest świadczona z tytułu nieobecności.

Do umów o pracę zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 25 Kodeksu pracy, który uznaje  zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony za równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.