Usługi wyłączone spod opodatkowania ryczałtem

Lp.

 

 Symbol PKWiU

 

 Nazwa usługi

 

 

 

1

 

 ex 02.40.10

 

 Usługi związane z leśnictwem

dotyczy wyłącznie:

- doradztwa w zakresie zarządzania lasem

 

2

 

 41.00.10.0

 

 Usługi objęte grupowaniem "Budynki mieszkalne"

 

3

 

 41.00.20.0

 

 Usługi objęte grupowaniem "Budynki niemieszkalne"

 

4

 

 ex 42.1

 

 Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg kołowych i szynowych

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli

 

5

 

 ex 42.21

 

 Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 

6

 

 ex 42.22

 

 Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

 

7

 

 ex 42.91

 

 Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej

 

8

 

 ex 42.99

 

 Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

dotyczy wyłącznie usług:

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich

 

9

 

 46.12

 

 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

 

10

 

 46.14

 

 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

 

11

 

 46.18

 

 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów

 

12

 

 46.19

 

 Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej towarów różnego rodzaju

 

13

 

 52.10.12.0

 

 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

 

14

 

 ex 52.10.19.0

 

 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

dotyczy wyłącznie:

- usług magazynowania i przechowywania towarów w sferach wolnocłowych

 

15

 

 55.90.13.0

 

 Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu

 

16

 

 58.11.60.0

 

 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.

 

17

 

 58.12.30.0

 

 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)

 

18

 

 58.14.40.0

 

 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków

 

19

 

 58.19.30.0

 

 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych

 

20

 

 58.21.40.0

 

 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych

 

21

 

 58.29.50.0

 

 Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych

 

22

 

 ex dział 59

 

 Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

z wyłączeniem:

- sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),

- usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych (PKWiU 59.20.3),

- udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)

 

23

 

 dział 60

 

 Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych

 

24

 

 63.91.1

 

 Usługi agencji informacyjnych

 

25

 

 63.99

 

 Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

26

 

 Sekcja K

 

 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

 

27

 

 68.10.1

 

 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 

28

 

 68.20.1

 

 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi****

 

29

 

 ex 68.3

z wyjątkiem:

68.32.1

 

 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**

30

 

 dział 69

 

 Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego

 

31

 

 ex dział 70

 

 Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem

z wyłączeniem:

- usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)

 

32

 

 dział 71

 

 Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych

 

33

 

 dział 72

 

 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

 

34

 

 dział 73

 

 Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej

 

35

 

 74.1

 

 Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania

 

36

 

 ex 74.20.2

 

 Usługi fotograficzne specjalistyczne

dotyczy wyłącznie:

- usług fotoreporterów,

- usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych

 

37

 

 74.3

 

 Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych*

 

38

 

 ex 74.90.1

 

 Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane

dotyczy wyłącznie:

- usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,

- usług prognozowania pogody,

- usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,

- usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

 

39

 

 ex 74.90.20.0

 

 Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyłączeniem:

- usług doradców w zakresie agronomii

 

40

 

 77.40

 

 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 

41

 

 78.10.1

 

 Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy

 

42

 

 79.90.32.0

 

 Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych

 

43

 

 79.90.39.0

 

 Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

44

 

 dział 80

 

 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

z wyłączeniem:

- robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem

 

45

 

 ex 81.10.10.0

 

 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku

dotyczy wyłącznie:

- usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe

 

46

 

 ex 82.9

 

 Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane

z wyłączeniem:

- usług przyjmowania telefonów

 

47

 

 ex dział 84

 

 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

z wyłączeniem:

- usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)***

 

48

 

 ex dział 85

 

 Usługi w zakresie edukacji*

z wyłączeniem:

- usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),***

- usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)

 

49

 

 dział 86

 

 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej*

 

50

 

 87.10.10.0

 

 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską*

 

51

 

 ex 87.20.1

 

 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi

dotyczy wyłącznie:

- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*

 

52

 

 ex 87.30.1

 

 Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym

dotyczy wyłącznie:

- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale*

 

53

 

 ex 88.99.1

 

 Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane

dotyczy wyłącznie:

- usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,*

- pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia

 

54

 

 dział 90

 

 Usługi kulturalne i rozrywkowe

 

55

 

 ex dział 91

 

 Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury

z wyłączeniem:

- usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)***

 

56

 

 dział 93

 

 Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją

 

57

 

 dział 94

 

 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

 

58

 

96.09.1 Pozostałe usługi indywidualne gdzie indziej nie sklasyfikowane

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.