Rejestracja działalności leczniczej przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorca, który nie będąc stomatologiem zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa wojewodzie właściwemu dla swojej siedziby, wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wniosek powinien zawierać:

1)    imię i nazwisko, nazwę albo firmę;

2)    adres siedziby albo miejsca zamieszkania;

3)    adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

4)    formę organizacyjno-prawną;

5)    rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

6)    nazwę przedsiębiorstwa, oraz wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

7)    numer REGON;

8)    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1)    dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;

2)    znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217).".

W/w oświadczenie powinno zawiera ponadto:

1)    imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;

2)    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)    podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej przy czym dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia dostarcza się organowi rejestrowemu w terminie  nie później niż 7 dni od zawarcia umowy.

Z kolei dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych tworzonego gabinetu dentystycznego jest, wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z w/w oświadczeniem.

Uwaga!  Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru

Na zasadzie wyjątku, jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w  podanym wyżej terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji  40 dniowy termin, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Więcej na ten temat w opisie procedury  zamieszczonej na stronach elektronicznego punktu kontaktowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.