Rejestracja działalności leczniczej przez spółkę lekarską

Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską w celu uzyskania wpisu do rejestru składają do Okręgowej Rady Lekarskiej wniosek zawierający:

1)   listę lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki;

2)   numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;

3)   formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

4)  adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej,

5)   Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

6)   adres do korespondencji;

7)   posiadane specjalizacje;

8)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1)    dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;

2)    znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217).".

W/w oświadczenie powinno zawiera ponadto:

1)    imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;

2)    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)    podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej przy czym dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia dostarcza się organowi rejestrowemu w terminie  nie później niż 7 dni od zawarcia umowy.

Z kolei dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych, instalacyjnych tworzonego gabinetu lekarskiego jest, wydawana w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z w/w oświadczeniem.

Uwaga!  Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru

Na zasadzie wyjątku, jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w  podanym wyżej terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, spółka lekarska może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tę spółkę lekarską do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji  40 dniowy termin, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.