Pozwolenie na korzystanie ze środowiska

  • Tryb wydawania pozwolenia

Eksploatacja instalacji powodująca:

1)    wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2)    wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

3)    wytwarzanie odpadów,

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia.

W przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza pozwolenie nie jest wymagane w odniesieniu do  instalacji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Odnośnie wprowadzania ścieków do wód lub ziemi pozwolenie wodnoprawne jest konieczne w stosunku do ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Z kolei wytwarzanie odpadów  wymaga uzyskania pozwolenia, jeżeli ich ilość przekracza:

1)    1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub

2)     5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację.

Warunki i tryb wydawania, wygasania i cofania  pozwolenia na zrzut ścieków (pozwolenie wodnoprawne) regulują odrębne przepisy tj. przepisy ustawy - Prawo wodne

  • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinien zawierać:

1)    oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2)    adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3)    informację o tytule prawnym do instalacji;

4)    informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5)    ocenę stanu technicznego instalacji;

6)    informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7)    opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8)    blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9)    informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

11)  informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;

12)  informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;

13)  wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

14)  zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

15)  proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;

16)  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

17)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

18)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Jeżeli wniosek, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu  zasadniczych wymogów. Zostały one podane w art.143 ustawy z dnia  19 kwietnia 2001r. o ochronie środowiska.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

1)    dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie

2)    streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Wniosek jest składany do właściwego miejscowo starosty. W szczególnych przypadkach może to być także marszałek województwa lub dyrektor regionalnej placówki ochrony środowiska.

  • Opłaty

Za wydanie pozwolenia wymagana jest opłata

- 2011 zł - gdy pozwolenie związane jest z działalnością gospodarczą;

- 506 zł - gdy pozwolenie pozostaje w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Opłatę wnosi się z chwilą złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia.

  • Pozwolenie na korzystanie ze środowiska

Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Pozwolenie określa:

1)    rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;

2)    wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania;

3)    maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączenia instalacji, a także warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach;

4)    jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:

a)  wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,

b)  dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

5)    źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii;

6)    termin, od którego jest dopuszczalna emisja,

W treści pozwolenia mogą się pojawić dodatkowe dane wiążące  zainteresowany podmiot takie jak :

1)   wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń;

2)    wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który jest wydane pozwolenie - również termin realizacji tych działań;

3)    rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, biorąc pod uwagę zasady ochrony środowiska

4)    zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza typowe wymagania ,

5)    sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane;

6)    sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych, organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz w/w wymagań określają:

1)    charakterystykę miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;

2)    usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, pozwolenie powinno być poprzedzone postępowaniem kompensacyjnym mającym na celu zaostrzenie warunków emisji gazów.

  • Zabezpieczenie

Eksploatacja instalacji jest dozwolona po wniesieniu zabezpieczenia, o ile zostało ono ustanowione. Taki wymóg nakłada się w pozwoleniu. Wymóg składania zabezpieczenia może być podyktowany szczególnie ważnym interesem społecznym związanym z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach. W praktyce takim szczególnym interesem może być np. bezpośrednie sąsiedztwo obszaru chronionego. Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne jest bowiem zagwarantowanie ewentualnej kwoty na działania mające doprowadzić do przywrócenia środowiska do stanu właściwego, które mogłoby ulec zniszczeniu w wyniku eksploatacji  urządzeń lub instalacji.

Zabezpieczenie może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany przez organ wydający pozwolenie, a zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej jest składane do organu wydającego pozwolenie. Gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w pozwoleniu bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania na rzecz organu wydającego pozwolenie.

  • Promesa

Pozwolenie może być wydane również na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części. Zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji może także złożyć wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji. Przeniesienie praw i obowiązków jest możliwe tylko wtedy, gdy nabywca daje rękojmię prawidłowego wykonania tych obowiązków.

Wspomniane pozwolenia wywołują skutki prawne po uzyskaniu tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części. Wygasają zaś po upływie roku od daty ich wydania, jeżeli wnioskodawca nie uzyskał tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części.

Więcej na temat wydawania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza znajdziesz w opisie procedury zamieszczonej na stronach elektronicznego punktu kontaktowego. 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.