Opłaty za korzystanie z koncesji na obrót paliwami

Przedsiębiorca dokonujący obrotu paliwami, któremu została udzielona koncesja, wnosi coroczne opłaty do budżetu państwa, obciążające koszty jego działalności.

Wysokość corocznej opłaty, wnoszonej przez w/w przedsiębiorcę, któremu została udzielona koncesja, stanowi iloczyn jego przychodów, uzyskanych ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie jego działalności objętej koncesją, osiągniętych w roku poprzedzającym ustalenie opłaty, oraz współczynników opłat.

Współczynniki opłat, o których mowa w ust. 1, określa tabela, stanowiąca załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja.

Dla  obrotu paliw gazowymi współczynnik ten wynosi 0,006 zaś dla pozostałych paliw – 0,004.

Wysokość opłaty oblicza przedsiębiorca, który w razie potrzeby jest obowiązany udokumentować prawidłowość obliczonej opłaty oraz przedstawić Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dane stanowiące podstawę jej obliczenia.

Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku.

Pierwszą opłatę wnosi przedsiębiorstwo, któremu udzielono koncesji na wniosek, jeżeli w roku poprzedzającym udzielenie koncesji uzyskało przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) lub towarów w zakresie działalności objętej tą koncesją.

Przedmiotową opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki podany w zawiadomieniu o udzieleniu koncesji.

W razie stwierdzenia, że opłata została obliczona w sposób nieprawidłowy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wzywa przedsiębiorcę do ponownego jej obliczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W razie niedotrzymania przez przedsiębiorcę w/w  terminu lub gdy opłata ponownie została obliczona w sposób nieprawidłowy - obliczenia opłaty dokonuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.