Wyznaczenie przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta

Sąd rejestrowy, właściwy według siedziby przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, wyznacza na wniosek przedsiębiorcy biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych.


Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządza na piśmie szczegółową opinię i składa ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.