Powiadomienie pracowników o przekształceniu

Przy przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego lub spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego (osobową lub kapitałową) na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, nie dochodzi do przejścia zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy (art. 231 Kodeksu pracy).

W tej sytuacji nie zawiadamia się pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników. Pracownikom nie przysługuje również prawo rozwiązania umowy o pracę w trybie przewidzianym w Kodeksie pracy, czyli bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem.

Zakład pracy przechodzi natomiast w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej:

  • wnoszonej aportem lub
  • sprzedawanej.

Na bazie majątku przedsiębiorstwa przejętego przez spółkę jego dotychczasowi pracownicy będą wykonywać tę samą lub podobną pracę, co w poprzednim przedsiębiorstwie. Skutek przejścia zakładu pracy jest taki, że spółka staje się prawnie stroną dotychczasowych stosunków pracy łączących pracowników z przedsiębiorcą i odpowiada za zobowiązania z nich wynikające. Skutek ten następuje automatycznie, niezależnie od woli i czynności zaangażowanych stron.

Obowiązki wobec zatrudnionych pracowników wynikające z przekształcenia

W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego lub spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego nie dochodzi do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Nowa spółka jest tym samym pracodawcą kontynuującym działalność w zmienionej formie organizacyjno-prawnej. Przedsiębiorca jednoosobowy lub wspólnicy spółki cywilnej planujący przekształcenie w spółkę, powinni jednak powiadomić na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przekształcenia dotychczasowej firmy w spółkę.

Przekazanie tych informacji pracownikom może wynikać z panujących u danego pracodawcy obyczajów.

Natomiast obowiązkowo o takich zmianach musi powiadomić przedsiębiorca jednoosobowy lub wspólnicy spółki cywilnej, którzy wnoszą aportem majątek do nowej spółki albo sprzedają majątek na rzecz spółki. Informacje te należy przekazać co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przekształcenia. Niewywiązanie się z tego obowiązku nie wpływa co prawda na skutek przejścia zakładu pracy na spółkę, może jednak powodować odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracowników. Ponadto, w ciągu 2 miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy na spółkę (od dnia przekształcenia) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem. Rozwiązanie stosunku pracy w ten sposób powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Uwaga! Przekształcany pracodawca jest taki sam, więc zawarte umowy o pracę obowiązują nadal w takim kształcie, w jakim je zawarto. Jeśli jednak na skutek przekształcenia zmieniła się firma (tzn. nazwa, pod którą pracodawca prowadzi swoje przedsiębiorstwo) albo dodatkowe określenie wskazujące formę organizacyjno-prawną (w praktyce jest to reguła), to ze względów formalnych warto nanieść zmiany w części nagłówkowej obowiązujących umów o pracę określających osobę pracodawcy. Korektę taką najprościej wprowadzić w formie aneksu do umowy o pracę (porozumienie zmieniające). 


Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.