Powiadomienie pracowników o przekształceniu

Przy przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego lub spółki cywilnej w spółkę kapitałową (w tym przypadku w spółkę z o.o.) w trybie przepisów art. 551-574 Kodeksu spółek handlowych, nie dochodzi do przejścia zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy (art. 231 k.p.). Natomiast przepis ten ma zastosowanie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej wnoszonej aportem lub sprzedawanej. Na bazie majątku przedsiębiorstwa przejętego przez spółkę, dotychczasowi jego pracownicy będą wykonywać tę samą lub podobną pracę co poprzednio. Skutek przejścia zakładu pracy jest taki, że spółka staje się z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy łączących pracowników z przedsiębiorcą i odpowiada za zobowiązania z nich wynikające. Skutek ten następuje automatycznie, niezależnie od woli i czynności zaangażowanych podmiotów.

Obowiązki wobec zatrudnionych pracowników wynikające z przekształcenia
Pomimo, iż w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego lub spółki cywilnej w spółkę z o.o. nie dochodzi do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, lecz nowa spółka jest tym samym pracodawcą kontynuującym działalność w zmienionej formie organizacyjno-prawnej, to w celu zachowania transparentności, przedsiębiorca jednoosobowy lub wspólnicy spółki cywilnej planujący przekształcenie w spółkę kapitałową, powinni powiadomić na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy na spółkę z o.o. oraz o jego prawnych, ekonomicznych i socjalnych aspektach, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

Natomiast obowiązkowo takiego powiadomienia muszą dokonać przedsiębiorca jednoosobowy lub wspólnicy spółki cywilnej, którzy wnoszą aportem majątek do nowej spółki z o.o. lub dokonują sprzedaży majątku na rzecz spółki z o.o. Przekazanie tych informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przekształcenia. Niedopełnienie tego obowiązku nie wpływa wprawdzie na skutek przejścia zakładu pracy na spółkę, jednak może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracowników. Ponadto, w ciągu 2 miesięcy od dnia przejścia zakładu pracy na spółkę (od dnia przekształcenia) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.