Zgłoszenie w CEIDG zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej osób fizycznych

Warunki zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.

1. Przedsiębiorca chcąc zawiesić prowadzenie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej tylko w przypadku zawieszenia działalności przez wszystkich wspólników spółki cywilnej. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w więcej niż jednej spółce cywilnej, to może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

 

2. Warunkiem koniecznym przy zawieszaniu działalności gospodarczej jest niezatrudnianie pracowników. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie ma nawiązanego stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy (miesięczny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może objąć pełen miesiąc luty, mimo że ma on tylko 28 albo 29 dni). Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia podpisanego wniosku (albo nadania go na poczcie), i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

 

3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności gospodarczej nie skutkuje utratą prawa przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, do płacenia do obniżonych składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak pamiętać, iż okres preferencyjnej wysokości składek zostanie skrócony o okres zawieszenia działalności gospodarczej.

UWAGA
Jeśli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą tylko jako wspólnik jednej lub wielu spółek cywilnych to zawieszenie przez niego działalności we wszystkich spółkach oznacza zawieszenie wszelkiej wykonywanej przez niego aktywności gospodarczej podlegającej wpisowi do CEIDG i oznacza konieczność złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG.

 

Jak wypełnić wniosek w celu zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej?

1. W celu zawieszenia wykonywania działalności w formie spółki cywilnej należy skorzystać z wniosku o zmianę wpisu w CEIDG. W rubryce 01 zaznaczmy pole numer 2: wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz wypełniamy rubrykę 26. W niej podajemy NIP i REGON spółki cywilnej, której prowadzenie chcemy zawiesić, wskazujemy datę rozpoczęcia zawieszenia działalności w spółce oraz przewidywany okres zawieszenia. W przypadku zawieszania działalności w kilku spółkach cywilnych  i wypełniania papierowej wersji formularza należy skorzystać z załącznika CEIDG-SC.

Przypominamy, iż powyższy wniosek powinni odrębnie złożyć wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.

 

2. Ponadto przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą oraz jednocześnie będący udziałowcem spółki cywilnej może, korzystając z jednego wniosku, zawiesić równocześnie obie formy działalności. We wniosku o zmianę wpisu i zawieszenie działalności gospodarczej należy wskazać w rubryce 14 formularza planowaną datę rozpoczęcia zawieszenia, ponadto należy uzupełnić rubrykę 26 oraz podać NIP i REGON spółki cywilnej, wskazać datę rozpoczęcia zawieszenia działalności w spółce oraz przewidywanego okresu zawieszenia. Jeżeli zawieszana będzie działalność w kilku spółkach to należy skorzystać z formularza CEIDG-SC. W celu zapoznania się z obowiązkami wynikającymi z zawieszenia indywidualnej (zwanej jednoosobową) działalności gospodarczej prosimy o powtórne skorzystanie z niniejszego poradnika i wybranie ścieżki dotyczącej zawieszania jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

3.  Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG dotyczący zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej można złożyć:

  • osobiście w najbliższym urzędzie gminy/miasta (po okazaniu dowodu tożsamości),
  • drogą elektroniczną na stronie internetowej CEIDG (podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP),
  • możesz złożyć wniosek elektronicznie w trybie anonimowym – następnie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku musisz złożyć wizytę w Urzędzie Gminy  w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy,
  • pocztą do urzędu gminy/miasta pod warunkiem opatrzenia go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca nadał wniosek na poczcie.

Data zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej nie może być wcześniejsza niż data złożenia podpisanego wniosku.

 

4. Jeśli wniosek o zmianę wpisu (dotyczący zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej) będzie niepoprawny to:

  • gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
  • gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

 

WZORY WNIOSKÓW

Wzór tradycyjnego wniosku o wpis w CEIDG (za pomocą którego zawiesza się prowadzenie spółki cywilnej).
Formularz elektroniczny wniosku o zmianę wpisu w CEIDG – do przygotowania formularza pomocny jest NIP przedsiębiorcy.

 

Więcej na temat przebiegu usługi zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.