Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dla elektrowni lub farm wiatrowych

  • Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Budowa obiektów lub urządzeń związanych z wykorzystaniem siły wiatru wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzje taką wydaje na wniosek przedsiębiorcy wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na położenie inwestycji. Wydanie w/w decyzji  jest poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o wydanie  wspomnianej decyzji należy dołączyć:

  1. kartę informacyjną przedsięwzięcia;
  2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  3. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji  o pozwoleniu na budowę.

  • Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wymienione poniżej przedsięwzięcia zostały uznane jako potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Są to instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru:

a)  lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, z wyłączeniem instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych,

b)  o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.

W takich przypadkach dla potrzeb wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wystarczającym jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.