Informacje nt. podatku dochodowego od osób fizycznych


W przypadku przekształcenia spółki cywilnej lub spółki jawnej osób fizycznych w spółkę z o.o., w trybie przewidzianym w art. 551-574 Kodeksu Spółek Handlowych nie dochodzi do likwidacji spółki przekształcanej. Majątek spółki cywilnej/jawnej nie ulega tym samym likwidacji (i zwrotowi dotychczasowym wspólnikom), lecz staje się majątkiem spółki przekształconej (tj. spółki z o.o.), która będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji, na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  • do wspólników przekształcanej spółki nie będzie miała zastosowania dyspozycja zawarta w art. 24 ust. 3a tej ustawy, który nakłada obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną,
  • po stronie dotychczasowych wspólników spółki cywilnej/jawnej nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów tej ustawy; w takim bowiem przypadku nie będzie mieć zastosowania ani art. 14 tej ustawy (dotyczący przychodów z działalności gospodarczej), ani też jej art. 17 ust. 1 pkt 9, który dotyczy wyłącznie udziałów lub akcji objętych w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za aport.

 

Czynność przekształcenia spółki cywilnej/spółki jawnej w spółkę z o.o. nie spowoduje zatem powstania po stronie wspólników tej spółki przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.