print

Przystąpienie osoby, która zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby które zawiesiły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.  Zatem, jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu, a przerwa w prowadzeniu działalności jest dłuższa niż 30 dni, warto, aby osoby te pomyślały o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub objęciu tym ubezpieczeniem z innego tytułu. Prawo do świadczeń zdrowotnych ustaje bowiem po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego           

Osoba, która zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu powinna ona złożyć pisemny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest możliwe pod warunkiem, że dana osoba ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Za każdy miesiąc trwania ubezpieczenia opłaca składkę zdrowotną od zadeklarowanej kwoty miesięcznego dochodu, nie niższej jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu. Każdorazowa zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podawana jest przez GUS do publicznej wiadomości po 15. dniu miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał. Informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne można uzyskać w oddziale wojewódzkim Funduszu lub na stronach internetowych oddziału. Jeżeli członkowie rodziny osoby, po zawieszeniu prowadzenia przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej, utracili ubezpieczenie zdrowotne to wniosek o przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego powinien obejmować także ich. Nie zwiększa to stawki ubezpieczenia zdrowotnego.

Po zawarciu umowy ubezpieczony powinien udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), aby dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia poprzez złożenie druku ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego). W celu zgłoszenia członków rodziny należy złożyć druk ZUS ZCNA. Druk zgłoszenia do ZUS stanowi integralną część umowy. Ubezpieczony oraz członkowie jego rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia na ww. drukach ZUS uzyskują prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z  dniem określonym w umowie.

Dowodem ubezpieczenia dla osoby, która podpisała umowę, jest egzemplarz umowy wraz z drukiem zgłoszenia do ZUS i dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, zaś dla członków rodziny tej osoby - egzemplarz umowy, druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA (wymienieni są tam członkowie rodziny) oraz dowód opłacenia przez osobę ubezpieczoną składki za ostatni miesiąc.

Składka za każdy miesiąc kalendarzowy opłacana jest w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec do 15. sierpnia). Składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy wpłacać na konto ZUS.

Osoba, która zawarła umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

 

Więcej informacji na temat dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.