Zgłoszenie przez członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli w wyniku zawieszenia działalności gospodarczej osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu to może ona skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, którym objęci są jej członkowie rodziny. Należy wręcz podkreślić, iż osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie podlegają takiemu ubezpieczeniu. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  •  małżonek,
  • krewni wstępni pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie).

Członkowie rodziny, którzy nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego sami, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego  (czyli np. pracodawcę) o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Powinni to zrobić w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia (czyli od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego). Natomiast, jeżeli członkowie rodziny są płatnikami składek na ubezpieczenie zdrowotne to samodzielnie na druku ZUS ZCNA dokonują zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (czyli np. przedsiębiorcę, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). Uzyskują oni prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Za osobę zgłoszoną w taki sposób do ubezpieczenia zdrowotnego nie opłaca się dodatkowej składki zdrowotnej (korzysta ona ze świadczeń na podstawie składki opłacanej przez zgłaszającego). Warto podkreślić, iż brak zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny może skutkować ukaraniem osoby ubezpieczającej się dobrowolnie karą grzywny.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.