Złożenie zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-36L w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w okresie obejmującym koniec roku podatkowego

Podatnik (także ten, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej w okresie obejmującym koniec roku podatkowego) zobowiązany jest w terminie do dnia 30 kwietnia  następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym na druku:

  • PIT-36 – jeżeli rozlicza podatek dochodowy z działalności gospodarczej według skali podatkowej (18%, 32%) – wzór ma zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat w 2015 roku. Dla uzyskanych dochodów lub poniesionych strat, od 1 stycznia 2016 r. będzie miał zastosowanie formularz PIT-36 (23).
  • PIT-36L –  jeśli rozlicza podatek liniowo (wzór obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. i ma zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2015 r. Dla uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. dochodów lub poniesionych strat, będzie miał zastosowanie formularz PIT-36L(12).

 

UWAGA
Jeżeli  w trakcie roku, w którym zawieszona była działalność gospodarcza, podatnik uzyskał w działalności przychody z tytułu wykonywania usług (towary mógł sprzedawać), odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy – podatnik za cały rok składa PIT-36, a nie PIT-36L, gdyż traci on możliwość rozliczania się w formie liniowej. W takim przypadku jest on obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.