Zgłoszenie w CEIDG wznowienia wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej

1. Przedsiębiorca chcąc wznowić prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. Należy podkreślić, iż okres zawieszenia zadeklarowany przez przedsiębiorcę przy składaniu wniosku o zawieszenie nie ma charakteru wiążącego. Oznacza to, że przedsiębiorca który zawiesił działalność na rok może wznowić prowadzenie działalności gospodarczej np. po trzech miesiącach. Działalność jest zawieszona do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Złożenie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej nie wymaga wniesienia opłat.

 

UWAGA
Od 19 maja 2016 r. przedsiębiorcy, którzy nie wznowią w odpowiednim terminie (przed upływem okresu 24 miesięcy) działalności gospodarczej, zostaną z urzędu automatycznie wykreśleni z CEIDG. Przy czym nie będzie się wydana, jak było do tej pory, decyzja administracyjna o wykreśleniu, co pozbawia wykreślonego przedsiębiorcę możliwości odwołania się od niej.

 

2. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wznowieniu działalności gospodarczej można złożyć:

  • osobiście w najbliższym urzędzie gminy/miasta,
  • drogą elektroniczną na stronie internetowej CEIDG (podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP),
  • drogą elektroniczną w trybie anonimowym – następnie w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku należy złożyć wizytę w Urzędzie Gminy w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy,
  • pocztą do urzędu gminy/miasta pod warunkiem opatrzenia go własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

 

Jeśli wniosek o wznowieniu działalności gospodarczej będzie niepoprawny to:

  • gdy został złożony on-line – system teleinformatyczny CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
  • gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

3. Jak wypełnić wniosek o wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej?

W celu wznowienie działalności gospodarczej  korzysta się z formularza  CEIDG-1
W rubryce 01 zaznacza się pole numer 4: wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach internetowych CEIDG  przy wznawianiu działalności gospodarczej należy wypełnić jedynie w części formularza CEIDG-1 rubryki i pola: 01.4, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6, 03.7, 03.12, 03.13, 03.14, 03.15, 04, 05 (jeśli inny niż 04), 06 (tylko w zakresie nazwy firmy), 07, 12, 13.1.2, 15 oraz 26.

W przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami (UE, EOG) w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dodatkowo wypełniają rubryki 03.1 (Jestem cudzoziemcem o którym mowa…), 03.2 (Dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca). Dodatkowo rolnik (domownik rolnika), który zamierza kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników po wznowieniu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej odpowiednio wypełnia rubrykę 13.

W przypadku wypełniania elektronicznego wniosku o wznowienie działalności gospodarczej przy wpisach przeniesionych z ewidencji gminnych (tj. dokonanych przed 1 lipca 2011 r.) w większości przypadków wymagane jest uzupełnienie oraz weryfikacja danych we wpisie, które wcześniej nie zostały uzupełnione, w tym: data urodzenia, ZUS lub jednostka terenowa KRUS (w celu właściwego skierowania wniosku), właściwy naczelnik urzędu skarbowego, NIP i REGON i spółki cywilne (o ile jest), rachunków bankowych, kod PKD 2007 jeżeli jest stary kod PKD 2004, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Podana we wniosku data wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej. Wniosek o zawieszenie może być jednocześnie wnioskiem o zmianę wpisu.

 

WZORY WNIOSKÓW
Wzór tradycyjnego wniosku o wpis w CEIDG
Formularz elektroniczny wniosku o wznowienie działalności gospodarczej w CEIDG – do przygotowania formularza pomocny jest NIP przedsiębiorcy.

CEIDG przesyła informację o wznowieniu przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności gospodarczej:

  • właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
  • do Głównego Urzędu Statystycznego,
  • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Więcej informacji na temat usługi wznawiania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.