Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kiedy przedsiębiorca potrzebuje koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej

W niektórych przypadkach, aby prowadzić biznes, trzeba dostać pozwolenie właściwych instytucji publicznych, mieć konkretne uprawnienia zawodowe czy posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Sprawdź, czy nie potrzebujesz koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej

Co to jest reglamentacja działalności gospodarczej

Reglamentacja działalności gospodarczej oznacza, że przedsiębiorca nie ma pełnej swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów tej działalności. Najczęściej powodem ograniczenia swobody działalności gospodarczej są kwestie istotne dla funkcjonowania państwa, w szczególności bezpieczeństwo oraz interes publiczny. Może to być na przykład chęć ochrony zasobów naturalnych kraju, ochrona interesów konsumentów, zapobieganie praktykom monopolistycznym.

Przedsiębiorca, który planuje prowadzić działalność reglamentowaną, musi uzyskać prawo do jej podjęcia i wykonywania oraz musi spełnić szczegółowe warunki, określone w przepisach prawa.

Ocenę, czy przedsiębiorca spełnia takie warunki, przeprowadza właściwy organ, na przykład minister czy prezes urzędu publicznego (organ reglamentacyjny), który później weryfikuje, czy firma działa zgodnie z ustawowymi warunkami, a w przypadku koncesji oraz niektórych zezwoleń – także z treścią wydanej decyzji i warunkami zapisanymi w koncesji lub zezwoleniu.

To też oznacza, że taki organ może przeprowadzać kontrole działalności gospodarczej, a w ostateczności – pozbawić przedsiębiorcę prawa do dalszego wykonywania działalności reglamentowanej.

W Polsce reglamentacja może mieć formę:

 • koncesji
 • zezwolenia
 • wpisu do rejestru działalności regulowanej.

W przypadku niektórych działalności gospodarczych możesz potrzebować licencji. Dotyczy to przede wszystkim firm, których prowadzenie wymaga posiadania specjalnego wykształcenia lub uprawnień do wykonywania określonych zawodów, na przykład rzeczoznawcy majątkowego, adwokata, architekta, doradcy podatkowego. W praktyce licencja ma taki sam skutek jak zezwolenie – oznacza zgodę na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej, a jednocześnie potwierdza posiadanie określonych uprawnień.

Ważne! Za uzyskanie koncesji, zmiany oraz promesy koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej jest pobierana opłata skarbowa. Jej wysokość jest różna i zależy od rodzaju reglamentowanej działalności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać zezwolenie, koncesję, wpis do rejestru albo je zmienić, przejrzyj nasze strony:

Kiedy trzeba uzyskać koncesję, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej

Przed złożeniem wniosku o koncesję, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej musisz zarejestrować swoją działalność w:

 • CEIDG, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą
 • Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli działasz jako spółka osobowa lub kapitałowa.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, to wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej możesz złożyć również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący właściwy rejestr.

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej

Udzielenie koncesji

Koncesja to pozwolenie na działalność gospodarczą objęte największymi rygorami. O koncesję może ubiegać się każdy przedsiębiorca – także ten, który już prowadzi działalność gospodarczą lub posiada koncesję na wykonywanie innego rodzaju działalności.

Pamiętaj! Jeżeli odmówiono ci wcześniej koncesji, to masz prawo ponownie o nią wystąpić.

Jaka działalność wymaga koncesji?

  Przedmiot działalności Organ koncesyjny

  działalność górnicza

  podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów

  poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

  poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż kopalin (z wyłączeniem węglowodorów)

  • wydobywanie kopalin ze złóż:

    • koncesja wydawana przez ministra

    • koncesja wydawana przez marszałka województwa

    • koncesja wydawana przez starostę

  Minister właściwy do spraw środowiska lub starosta lub marszałek województwa

  brońwytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

  Minister Spraw Wewnętrznych
  i Administracji

  działalność energetyczna

  dystrybucja energii elektrycznej (DEE)

  dystrybucja paliw gazowych (DPG)

  obrót energią elektryczną (OEE)

  obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ)

  obrót paliwami ciekłymi (OPC)

  obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ)

  obrót paliwami gazowymi (OPG)

  przesyłanie i dystrybucję ciepła (PCC)

  skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu w instalacjach skroplonego gazu (SGZ)

  wytwarzanie ciepła (WCC)

  wytwarzanie energii elektrycznej (WEE)

  wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji (CHP)

  wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii (OZE)

  wytwarzanie paliw ciekłych (WPC)

  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  ochrona osób i mienia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  radio i telewizja – rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  prowadzenia kasyna gry Minister właściwy do spraw finansów
  przewozy lotnicze Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

  Zobacz listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych.

  Koncesja jest udzielana na wniosek przedsiębiorcy zawsze na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na krótszy czas.

  Wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji powinien zawierać następujące dane:

  • firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu
  • adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
  • numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja
  • informacje oraz dokumenty określone w odrębnych przepisach regulujące działalność gospodarczą wymagającą koncesji.

  Pamiętaj! Wszelkie zmiany objęte zgłoszeniem do organu koncesyjnego trzeba zgłaszać temu organowi w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

  Koncesja jest decyzją administracyjną. Organ wydający koncesję może udzielić koncesji, odmówić udzielenia koncesji, ograniczyć jej zakres w stosunku do złożonego wniosku, odmówić zmiany koncesji.

  Przed wydaniem decyzji organ sprawdza, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania konkretnej działalności gospodarczej. Może na przykład:

  • wezwać cię do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełniasz warunki określone przepisami prawa, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
  • dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy spełniasz warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją
  • dokonać sprawdzenia, czy dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

  Jeśli nie spełniasz wszystkich wymagań albo zachodzi obawa zagrożenia obronności lub bezpieczeństwa państwa i obywateli, to najprawdopodobniej nie otrzymasz koncesji – organ wyda decyzję o odmowie udzielenia koncesji albo koncesja będzie miała ograniczony zakres. Możesz również otrzymać odmowę zmiany koncesji.

  Organ może także odmówić lub ograniczyć koncesję, jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozprawy albo przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy lub wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów albo akcji przedsiębiorcy i jest to w interesie publicznym.

  Po udzieleniu ci koncesji organ może kontrolować, czy prowadzisz swoją działalność zgodnie z jej treścią i warunkami. Jeśli okaże się, że nie dotrzymujesz warunków koncesji, organ może ci ją ograniczyć, czasowo wstrzymać jej udzielenie, a w niektórych przypadkach – cofnąć koncesję.

  Uwaga! Przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję, może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji w takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu koncesji.

  Kontrola koncesji

  Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do:

  • wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana
  • żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz
  • udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli.

  Organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie.  

  Promesa koncesji

  Jeśli zamierzasz podjąć działalność gospodarczą, która wymaga koncesji, to przed jej uzyskaniem możesz ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji – tak zwaną promesę. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może być krótszy niż 6 miesięcy. W tym czasie organ nie może ci odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że:

  • zmianie uległy dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy
  • nie zostały spełnione wszystkie warunki określone w promesie
  • nie zostały spełnione warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją
  • jest to uzasadnione ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli.

  Zobacz listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych.

  Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej

  Dana działalność może wymagać zezwolenia, tylko jeśli zostało to wprost określone w przepisach. Zezwolenia są wydawane po sprawdzeniu, czy przedsiębiorca jest w stanie i ma możliwości techniczne lub organizacyjne wykonywania określonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi spełniać warunki wykonywania tej działalności określone w przepisach prawem.

  Zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej i jest wydawane w trybie postępowania administracyjnego. Może zawierać warunki specjalne, które także trzeba spełnić.

  Uwaga! Jeżeli spełniasz wszystkie wymagania wykonywania określonej działalności, to organ ma obowiązek udzielić ci zezwolenia.

  Rodzaje działalności wymagające zezwolenia to między innymi:

  Przedmiot działalności Organ wydający zezwolenie

  Alkohol

  detaliczna sprzedaż alkoholu

  obrót hurtowy alkoholem do 18%

  obrót hurtowy alkoholem powyżej 18%

  sprzedaż alkoholu podczas imprez zamkniętych

  wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych do 18% zawartości alkoholu

  wyprzedaż detaliczną zapasów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

  wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu

  wójt, burmistrz lub prezydent miasta (dla sprzedaży detalicznej) oraz marszałek województwa lub minister właściwy do spraw gospodarki (dla sprzedaży hurtowej)

  Apteki

  prowadzenie apteki ogólnodostępnej

  prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

  prowadzenie punktu aptecznego

  prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych

  Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

  Akcyza

  jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

  nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

  prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

  prowadzenie składu podatkowego

  wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

  wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

  Naczelnik urzędu skarbowego

  Odpady

  przetwarzanie odpadów

  zbieranie odpadów

  zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów

  Marszałek województwa, starosta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska

  Zobacz listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych.

  Wpis do rejestru działalności regulowanej

  Działalność regulowana jest najprostszą formą reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce. Wymaga od przedsiębiorcy:

  • spełnienia określonych warunków jej prowadzenia
  • złożenia wniosku o wpisu do rejestru działalności regulowanej
  • złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności (jako załącznik do wniosku).

  Pamiętaj! Przechowuj wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do wykonywania działalności regulowanej – na potrzeby kontroli.

  Rejestry działalności regulowanej są jawne i każdy może je przeglądać za pośrednictwem organu, który je prowadzi. W rejestrze są ujawnione dane dotyczące firmy, numer NIP lub – na wniosek organu – inne dane, ale tylko te, które są zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

  Przedmiot działalności Organ prowadzący rejestr
  Wyrób i rozlew wyrobów winiarskich. Wyrób i rozlew napojów spirytusowych. Wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego  
  Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania Marszałek województwa
  Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa
  Usługi detektywistyczne Minister właściwy do spraw wewnętrznych
  Prowadzenie:

  • indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej

  • grupowej praktyki lekarskiej

  Okręgowa rada lekarska

  Prowadzenie:

  indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych

  • indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek

  Naczelna Rada Pielęgniarek
  Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności
  Organizowanie imprez turystycznych Marszałek województwa
  Działalność telekomunikacyjna Prezes UKE

  Zobacz listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych.

  Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej odmawia wpisu do rejestru, gdy:

  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
  • wykreślono przedsiębiorcę z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku
  • w przypadkach określonych w szczegółowych przepisach.

  Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

  W przypadku zaprzestania wykonywania działalności regulowanej musisz złożyć do organu prowadzącego rejestr wniosek o wykreślenie cię z rejestru. Jeśli w ogóle zamierzasz zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, wystarczy, że dokonasz wyrejestrowania w CEIDG albo wykreślenia z KRS (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności).

   

  Czy ta strona była przydatna?